top of page

Inspektor nadzoru

Kiedy konieczne jest powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego?

 

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest bezwzględnie wymagane w przypadkach, gdy obowiązek ten został nałożony na inwestora przez organ wydający pozwolenie na budowę, zgodnie z Prawem budowlanym​​.

 

W jakim celu powołuje się inspektora nadzoru inwestorskiego?

 

Inspektor ten pełni funkcję kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz pozwoleniem na budowę, a także nadzoruje jakość i poprawność wykonywanych robót. Inwestorzy, budujący dom jednorodzinny, coraz częściej decydują się na powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego, rozumiejąc, że może on pomóc w uniknięciu błędów projektowych czy wykonawczych i często pozwolić zaoszczędzić znaczne kwoty.

 

Jakie są obowiązki inspektora nadzory inwestorskiego?

 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 PB,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

bottom of page