top of page

Kierownik budowy

Jednym z kluczowych zadań inwestora jest zagwarantowanie, że kierowanie pracami budowlanymi będzie sprawowane przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje. W tym miejscu zaczyna się rola naszej firmy. Nasza współpraca musi zostać zainaugurowana podpisaniem umowy.

 

Dlaczego?

 

Podpisanie umowy pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy służy głównie do formalizacji obowiązków i odpowiedzialności kierownika budowy w zakresie nadzorowania procesu budowlanego. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektami i normami budowlanymi. Umowa określa warunki współpracy, zakres obowiązków, uprawnienia kierownika budowy, a także kwestie wynagrodzenia i odpowiedzialności za ewentualne błędy. W efekcie, umowa ta jest zabezpieczeniem interesów obu stron – gwarantuje inwestorowi, że prace zostaną przeprowadzone profesjonalnie i zgodnie z planem, a kierownikowi budowy zapewnia jasność co do oczekiwań i wynagrodzenia za jego usługi.

 

Umowa podpisana, co dalej?

 

Zanim rozpocznie się prace budowlane, wymagane jest poinformowanie o tym odpowiednich podmiotów takich jak:

 • Właściwy Organ nadzoru budowlanego,

 • Projektanta sprawującego nadzór autorski,

 • Właściwego Inspektora pracy,

Jesteśmy gotowi podjąć się tego zadania w Państwa imieniu, o ile otrzymamy odpowiednie pełnomocnictwo, lub możemy oferować wsparcie w zakresie przeprowadzenia wymienionych procedur. W obu sytuacjach, niezbędne będzie dostarczenie przez kierownika budowy następujących dokumentów:

 • Kopii zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

 • Kopia decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.

 

Formalności dopięte, bierzemy się do pracy!

 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

 

Pracami przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

2) wykonanie niwelacji terenu,

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

 

Pamiętać należy o odpowiednim ogrodzeniu placu budowy, a także o umieszczeniu w widocznym miejscu kompletnie wypełnionej tablicy informacyjnej wraz z ogłoszeniem zawierającym informacje o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Czym będzie się zajmować kierownik budowy?

 

 • prowadzeniem dziennika budowy,

 • sporządzeniem planu BIOZ,

 • kierował budową obiektu budowlanego z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • koordynował realizację zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 • zapewniał przy wykonywaniu robót budowlanych stosowanie wyrobów, zgodnie z art. 10 PB,

 • wstrzymywał roboty budowlane w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomi o tym właściwy organ,

 • zgłaszaniem inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

 • zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi stosownych oświadczeń.

bottom of page