top of page

Kierownik budowy

Jednym z kluczowych zadań inwestora jest zagwarantowanie, że kierowanie pracami budowlanymi będzie sprawowane przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje. W tym miejscu zaczyna się rola naszej firmy. Nasza współpraca musi zostać zainaugurowana podpisaniem umowy.

Usługi realizujemy na terenie miejscowości: Warszawa, Legionowo, Serock, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Czosnów, Leoncin, Pomiechówek,

Płońsk :-)

 

Dlaczego?

 

Podpisanie umowy pomiędzy inwestorem a kierownikiem budowy służy głównie do formalizacji obowiązków i odpowiedzialności kierownika budowy w zakresie nadzorowania procesu budowlanego. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektami i normami budowlanymi. Umowa określa warunki współpracy, zakres obowiązków, uprawnienia kierownika budowy, a także kwestie wynagrodzenia i odpowiedzialności za ewentualne błędy. W efekcie, umowa ta jest zabezpieczeniem interesów obu stron – gwarantuje inwestorowi, że prace zostaną przeprowadzone profesjonalnie i zgodnie z planem, a kierownikowi budowy zapewnia jasność co do oczekiwań i wynagrodzenia za jego usługi.

 

Umowa podpisana, co dalej?

 

Zanim rozpocznie się prace budowlane, wymagane jest poinformowanie o tym odpowiednich podmiotów takich jak:

  • Właściwy Organ nadzoru budowlanego,

  • Projektanta sprawującego nadzór autorski,

  • Właściwego Inspektora pracy,

Jesteśmy gotowi podjąć się tego zadania w Państwa imieniu, o ile otrzymamy odpowiednie pełnomocnictwo, lub możemy oferować wsparcie w zakresie przeprowadzenia wymienionych procedur. W obu sytuacjach, niezbędne będzie dostarczenie przez kierownika budowy następujących dokumentów:

  • Kopii zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

  • Kopia decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.

Formalności dopięte, bierzemy się do pracy!

 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

 

Pracami przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

2) wykonanie niwelacji terenu,

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

 

Pamiętać należy o odpowiednim ogrodzeniu placu budowy, a także o umieszczeniu w widocznym miejscu kompletnie wypełnionej tablicy informacyjnej wraz z ogłoszeniem zawierającym informacje o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Czym będzie się zajmować kierownik budowy?

1)protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2)prowadzenie dokumentacji budowy;

3)zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a)koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

a)przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

b)przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b)koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c)wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d)podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

3e)zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

4)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5)zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6)realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7)zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8)przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9)zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Kierownik budowy_usługi.webp
bottom of page