top of page
  • Zdjęcie autoraTokarTech

Kiedy deweloper może odmówić wydania kluczy nabywcy, a kiedy jest do tego zobligowany?

Zakup mieszkania od dewelopera to złożony proces, który obejmuje wiele etapów – od podpisania umowy przedwstępnej, przez wpłaty kolejnych transz, aż po odbiór kluczy. W niektórych sytuacjach deweloper może odmówić wydania kluczy nabywcy, natomiast w innych jest do tego zobligowany. Poniżej przeanalizujemy różne przypadki i wskażemy, jakie kroki mogą podjąć obie strony.Kiedy deweloper może odmówić wydania kluczy?


1. Brak pełnej płatności


Opis sytuacji:

Jednym z najczęstszych powodów, dla których deweloper może odmówić wydania kluczy, jest brak pełnej płatności za nieruchomość. Umowy deweloperskie zazwyczaj określają harmonogram wpłat, które muszą być zrealizowane przed odbiorem mieszkania.


Przykład:

Nabywca nie wpłacił ostatniej transzy płatności zgodnie z umową deweloperską.


Działania:

  • Nabywca: Powinien jak najszybciej uregulować zaległą płatność lub skontaktować się z deweloperem w celu ustalenia warunków odroczenia płatności.

  • Deweloper: Ma prawo wstrzymać wydanie kluczy do momentu pełnej realizacji płatności.


2. Niespełnienie warunków umowy


Opis sytuacji:

Deweloper może odmówić wydania kluczy, jeśli nabywca nie spełnił innych warunków umowy deweloperskiej, takich jak dostarczenie wymaganych dokumentów.


Przykład:

Nabywca nie dostarczył zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, które było wymagane przez dewelopera.


Działania:

  • Nabywca: Powinien dostarczyć brakujące dokumenty.

  • Deweloper: Może wstrzymać wydanie kluczy do momentu spełnienia wszystkich warunków umowy.


3. Problemy z finansowaniem


Opis sytuacji:

W przypadku gdy nabywca korzysta z kredytu hipotecznego, problemy z finansowaniem mogą opóźnić wydanie kluczy. Bank może na przykład opóźnić przelew środków.


Przykład:

Bank nabywcy opóźnia wypłatę ostatniej transzy kredytu hipotecznego.


Działania:


4. Niezakończone prace budowlane


Opis sytuacji:

Deweloper może odmówić wydania kluczy, jeśli nieruchomość nie jest gotowa do odbioru, na przykład z powodu opóźnień w pracach budowlanych.


Przykład:

Budowa nie została ukończona zgodnie z harmonogramem z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych.


Działania:
Kiedy deweloper jest zobligowany do wydania kluczy?


1. Zakończenie wszystkich prac budowlanych


Opis sytuacji:

Jeśli wszystkie prace budowlane zostały zakończone, a budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie, deweloper jest zobligowany do wydania kluczy nabywcy.


Przykład:

Nieruchomość została ukończona, a nabywca dokonał pełnej płatności i spełnił wszystkie warunki umowy.


Działania:


2. Spełnienie wszystkich warunków umowy


Opis sytuacji:

Jeśli nabywca spełnił wszystkie warunki umowy deweloperskiej, w tym pełną płatność i dostarczenie wymaganych dokumentów, deweloper musi wydać klucze.


Przykład:

Nabywca dostarczył wszystkie wymagane dokumenty i dokonał pełnej płatności.


Działania:

  • Nabywca: Powinien skontaktować się z deweloperem w celu ustalenia terminu odbioru kluczy.

  • Deweloper: Musi wydać klucze zgodnie z zapisami umowy.


3. Brak uzasadnionych powodów do odmowy


Opis sytuacji:

Deweloper nie może odmówić wydania kluczy bez uzasadnionego powodu. Jeśli nabywca spełnił wszystkie warunki umowy, deweloper jest zobowiązany do wydania kluczy.


Przykład:

Nabywca spełnił wszystkie warunki umowy, a deweloper nie ma uzasadnionych powodów do odmowy.


Działania:


Podsumowanie


Deweloper może odmówić wydania kluczy w przypadkach, gdy nabywca nie spełnił wszystkich warunków umowy, nie dokonał pełnej płatności, występują problemy z finansowaniem lub nieruchomość nie jest gotowa do odbioru. Z kolei deweloper jest zobligowany do wydania kluczy, gdy wszystkie warunki umowy zostały spełnione, a budynek jest gotowy do użytkowania. Nabywca powinien dokładnie monitorować postęp prac, regularnie komunikować się z deweloperem i upewnić się, że spełnia wszystkie wymagane warunki umowy, aby uniknąć opóźnień w odbiorze kluczy.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page