top of page
 • Zdjęcie autoraTokarTech

Odbiór mieszkania a pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego

Odbiór mieszkania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku wielorodzinnego to dwa kluczowe etapy w procesie budowy i zakupu nieruchomości. Mimo że obie te procedury są ze sobą ściśle powiązane, mają różne cele i wymagają różnych działań. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega odbiór mieszkania, jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego oraz jakie są między nimi różnice.Odbiór mieszkania


Odbiór mieszkania to proces, w którym nabywca, zazwyczaj w towarzystwie przedstawiciela dewelopera, dokonuje szczegółowej kontroli stanu technicznego i zgodności lokalu z umową deweloperską oraz projektem budowlanym. Podczas odbioru mieszkania zwraca się uwagę na:


 1. Stan techniczny: Sprawdza się, czy wszystkie elementy wykończeniowe, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze i wentylacyjne działają prawidłowo.

 2. Zgodność z projektem: Weryfikuje się, czy wymiary pomieszczeń, rozmieszczenie ścian oraz układ instalacji są zgodne z projektem i umową.

 3. Wady i usterki: Notuje się wszelkie wady i usterki, które muszą zostać usunięte przez dewelopera przed finalnym przekazaniem kluczy.


Proces odbioru mieszkania kończy się sporządzeniem protokołu odbioru, który jest podpisywany przez obie strony. W protokole tym zapisuje się wszystkie uwagi dotyczące ewentualnych wad i usterek, które deweloper zobowiązuje się usunąć w określonym terminie.Pozwolenie na użytkowanie budynku wielorodzinnego


Pozwolenie na użytkowanie to dokument wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego, który potwierdza, że budynek wielorodzinny został wybudowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i jest gotowy do zamieszkania. Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie, należy spełnić szereg wymagań i przejść przez kilka etapów:


 1. Zakończenie budowy: Inwestor składa zawiadomienie o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego.

 2. Kontrola budowlana: Przedstawiciel nadzoru budowlanego przeprowadza kontrolę obiektu, sprawdzając zgodność wykonanych prac z projektem budowlanym oraz przepisami prawa.

 3. Dokumentacja powykonawcza: Należy przedłożyć komplet dokumentów, w tym dziennik budowy, protokoły odbioru robót, certyfikaty i atesty użytych materiałów oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem.

 4. Uzyskanie pozwolenia: Po pozytywnej weryfikacji organ nadzoru budowlanego wydaje pozwolenie na użytkowanie.


Pozwolenie na użytkowanie jest niezbędne, aby legalnie zamieszkać w nowo wybudowanym budynku. Bez tego dokumentu użytkowanie budynku jest niezgodne z prawem, a deweloper może być zobowiązany do zapłacenia kar.Różnice między odbiorem mieszkania a pozwoleniem na użytkowanie


Chociaż odbiór mieszkania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dotyczą tego samego budynku, są to odrębne procesy:


 • Cel: Odbiór mieszkania skupia się na indywidualnej jednostce mieszkalnej i jej zgodności z umową deweloperską, podczas gdy pozwolenie na użytkowanie dotyczy całego budynku i jego zgodności z przepisami prawa budowlanego.

 • Zakres: Odbiór mieszkania obejmuje kontrolę techniczną lokalu przez nabywcę, natomiast pozwolenie na użytkowanie wymaga kontroli przez organ nadzoru budowlanego i złożenia odpowiedniej dokumentacji.

 • Skutki prawne: Odbiór mieszkania kończy się podpisaniem protokołu i jest warunkiem koniecznym do finalizacji zakupu, natomiast pozwolenie na użytkowanie jest wymagane do legalnego zamieszkania w budynku.


Podsumowanie


Odbiór mieszkania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku wielorodzinnego to kluczowe etapy procesu budowlanego, które mają zapewnić nabywcom bezpieczeństwo oraz zgodność nieruchomości z przepisami prawa. Dokładne zrozumienie tych procedur oraz ich wymagań może pomóc uniknąć problemów i zapewnić płynne przejście od budowy do zamieszkania w nowym lokalu.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page