top of page
 • Zdjęcie autoraTokarTech

Rękojmia i gwarancja dla nabywcy lokalu mieszkalnego od dewelopera: Kompleksowy przewodnik

Kupno nowego mieszkania to duże przedsięwzięcie, które wiąże się z wieloma formalnościami i zabezpieczeniami prawnymi. Jednym z najważniejszych aspektów, które chronią nabywcę, są rękojmia i gwarancja. Poniżej przedstawiamy szczegółowy artykuł na temat tych dwóch instytucji prawnych, które przysługują nabywcy lokalu mieszkalnego od dewelopera.Rękojmia


1. Czym jest rękojmia?


Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy (w tym przypadku dewelopera) za wady fizyczne i prawne nieruchomości. Jest to ochrona, która przysługuje nabywcy niezależnie od zapisów umowy. Rękojmia ma na celu zapewnienie, że kupujący otrzyma mieszkanie wolne od wad, które mogłyby obniżyć jego wartość lub użyteczność.


2. Okres trwania rękojmi


 • Wady fizyczne: Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od dnia wydania lokalu nabywcy. W tym czasie nabywca może zgłaszać wady, które ujawnią się podczas użytkowania mieszkania.

 • Wady prawne: Okres rękojmi za wady prawne wynosi również 5 lat od dnia wydania lokalu.


3. Zakres odpowiedzialności dewelopera


Deweloper jest odpowiedzialny za wady, które istniały w chwili wydania lokalu, jak i za te, które ujawniły się później, ale ich przyczyna tkwiła w stanie rzeczy w momencie wydania. Wady mogą obejmować:


 • Wady fizyczne: Wady konstrukcyjne, problemy z instalacjami, nieszczelności, wilgoć, pęknięcia itp.

 • Wady prawne: Problemy z tytułem własności, obciążenia hipoteczne itp.


4. Prawa nabywcy w ramach rękojmi


Jeśli nabywca odkryje wadę, ma prawo:


 • Żądać usunięcia wady przez dewelopera.

 • Żądać obniżenia ceny, jeśli wada nie zostanie usunięta w rozsądnym czasie.

 • Odstąpić od umowy, jeśli wada jest istotna i deweloper nie usunie jej w wyznaczonym czasie.


5. Procedura zgłaszania wad


 • Zgłoszenie wady: Nabywca powinien niezwłocznie zgłosić wadę deweloperowi, najlepiej na piśmie, opisując jej charakter i zakres.

 • Czas reakcji dewelopera: Deweloper ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie i przystąpić do usunięcia wady w rozsądnym terminie.


Gwarancja


1. Czym jest gwarancja?


Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie dewelopera lub producenta materiałów użytych do budowy, które zapewnia nabywcy dodatkową ochronę poza ustawową rękojmią. Gwarancja jest udzielana na określony czas i może obejmować różne elementy mieszkania.


2. Okres trwania gwarancji


Okres gwarancji jest określony w dokumencie gwarancyjnym i może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Długość gwarancji zależy od polityki dewelopera i producentów materiałów budowlanych.


3. Zakres gwarancji


Gwarancja może obejmować różne elementy mieszkania, takie jak:


 • Instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne: Problemy z działaniem instalacji, przecieki, awarie.

 • Wykończenia: Uszkodzenia ścian, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej.

 • Materiały budowlane: Wady fabryczne materiałów użytych do budowy.


4. Prawa nabywcy w ramach gwarancji


Jeśli w okresie gwarancji ujawni się wada objęta gwarancją, nabywca ma prawo do:


 • Bezpłatnej naprawy wady.

 • Wymiany wadliwego elementu na nowy.

 • Zwrotu części ceny, jeśli naprawa lub wymiana nie jest możliwa.


5. Procedura zgłaszania wad w ramach gwarancji


 • Dokument gwarancyjny: Nabywca powinien zapoznać się z warunkami gwarancji zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, aby znać swoje prawa i obowiązki.

 • Zgłoszenie wady: Podobnie jak w przypadku rękojmi, wadę należy zgłosić na piśmie do gwaranta (dewelopera lub producenta).

 • Czas reakcji: Gwarant ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie i przystąpić do usunięcia wady w określonym czasie, zgodnie z warunkami gwarancji.Różnice między rękojmią a gwarancją


 • Obowiązkowość: Rękojmia jest ustawowym obowiązkiem dewelopera, podczas gdy gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem.

 • Zakres ochrony: Rękojmia obejmuje wszelkie wady fizyczne i prawne, natomiast gwarancja może mieć różny zakres w zależności od warunków ustalonych przez dewelopera lub producenta.

 • Czas trwania: Rękojmia trwa 5 lat od wydania lokalu, a okres gwarancji zależy od warunków określonych w dokumencie gwarancyjnym.


Podsumowanie


Rękojmia i gwarancja to kluczowe mechanizmy ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego od dewelopera. Rękojmia zapewnia ustawową ochronę przed wadami fizycznymi i prawnymi, podczas gdy gwarancja daje dodatkowe zabezpieczenie, zależne od warunków ustalonych przez dewelopera lub producenta. Znajomość swoich praw i obowiązków w ramach rękojmi i gwarancji pozwala nabywcy skutecznie egzekwować naprawy i usunięcie wad, zapewniając, że nowe mieszkanie spełni wszystkie oczekiwania i standardy jakości.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Komentáře


Komentáře byly vypnuty.
bottom of page