top of page
  • Zdjęcie autoraTokarTech

Zmiany w Projektach Budowlanych – Co Należy Wiedzieć?

Planowanie i realizacja projektów budowlanych często wymagają elastyczności oraz dostosowania się do zmieniających warunków lub wymogów. Polskie prawo budowlane określa jednak ścisłe zasady, jakie należy przestrzegać, wprowadzając zmiany w już zatwierdzonych projektach. Ostatnia nowelizacja przepisów wprowadza jasne wytyczne dotyczące tego, co uważane jest za „istotne odstąpienie” od projektu oraz jakie procedury należy w takim przypadku zastosować.Definicja Istotnego odstąpienia

 

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub

terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia

na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru

oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został

zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,

b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,

c) liczby kondygnacji;

3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby

niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,

w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego

części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu;

6) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej,

ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii

lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

 

Kto może wprowadzać zmiany w projekcie budowlanym?

 

Zmiany w projekcie budowlanym mogą wprowadzać tylko Projektanci, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności, takie jak architektura, konstrukcje budowlane, instalacje elektryczne itp. Uprawnienia te są nadawane przez właściwe izby samorządu zawodowego, takie jak Polska Izba Architektów lub Polska Izba Inżynierów Budownictwa, po spełnieniu wymaganych kryteriów edukacyjnych i zawodowych oraz zdanym egzaminie państwowym. Bardzo często jednak Inwestorzy, którzy naturalnie nie muszą mieć nic wspólnego z budownictwem w sposób całkowicie niezawiniony zwracają się o to do Kierownika budowy. To zły adres 😊 Projektant zajmuje się projektowaniem a Kierownik budowy kierowaniem robót budowlanych. Jeżeli będziemy się trzymać tej zasady to będziemy mogli wypracować oczekiwany rezultat.

 

Procedura Uzyskania Zmian w Pozwoleniu na Budowę

 

Aby wprowadzić istotne zmiany w projekcie, konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Proces ten wymaga złożenia wniosku, który można przesłać tradycyjnie w formie papierowej lub elektronicznie przez portal e-Budownictwo. Ministerstwo odpowiedzialne za budownictwo, planowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo ustala wzór takiego wniosku, co ma zapewnić przejrzystość i usprawnić procedurę.

 

Nieistotne Odstąpienia

 

Zmiany, które nie wpływają w sposób istotny na żadne z kryteriów wymienionych w przepisach, klasyfikowane są jako nieistotne. Takie odstąpienia nie wymagają uzyskania nowego pozwolenia na budowę ani ponownego zgłoszenia. Projektant ma obowiązek odpowiednio udokumentować te zmiany, dołączając do dokumentacji budowlanej odpowiednie rysunki i opisy.

 

Kontekst Prawny

 

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy zmiany wprowadzone są w obszarach chronionych prawnie, jak np. warunki ochrony przeciwpożarowej czy zabytki, każda modyfikacja wymaga uzgodnień z odpowiednimi organami. Nieprzestrzeganie tych procedur może skutkować uchyleniem decyzji o pozwoleniu na budowę przez organ nadzoru.

 

Podsumowanie

 

Prawo budowlane w Polsce jasno określa, że każda istotna zmiana w projekcie wymaga odpowiedniej procedury administracyjnej, co jest gwarancją bezpieczeństwa i odpowiedzialności w procesie budowlanym. Dzięki temu zarówno inwestorzy, jak i użytkownicy mogą być pewni, że obiekty budowlane spełniają aktualne wymogi i są bezpieczne w użytkowaniu.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page